Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan är att ta aktivt ansvar för kyrkan. Att vår kyrka är evangelisk luthersk betyder bland annat att Guds ord och bekännelsen är viktiga, att det allmänna prästadömet – alla döptas prästadöme – ger både ansvar och befogenheter. De som är förtroendevalda och de som är i kyrkans vigningstjänst – biskopar, präster och diakoner – har ett gemensamt ansvar för kyrkan i sina olika roller.

Svenska kyrkan framträder främst som församlingar. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Det är alla kristnas uppgift att sprida det kristna budskapet såväl i Sverige som utomlands. Det görs med ord i undervisning och med ord och handling i gudstjänst, diakoni och mission.

Svenska kyrkan är världens största lutherska kyrka och har därmed ett stort ansvar att bistå andra kristna runt om i världen och även människor med annan religion i kris- eller utvecklingsländer. Ekumeniken är viktig hemma och utomlands.

Att vara förtroendevald – glädje och ansvar

Att vara förtroendevald är att få och ha stora kontaktytor, träffa många kyrkotillhöriga och tillsammans arbeta för deras bästa. Det är för de flesta något som ger glädje även om man då och då får delta i svåra beslut. Våra förtroendevalda förväntas följa Kyrkoordningen, Församlingsinstruktionen och interna regler inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ. Förtroendevalda bör genom sitt agerande vara föredömen för andra människor och nomineringsgrupper. De bör söka gemensamma lösningar på olika problem och inte i bara se till den egna nomineringsgruppens bästa. Detta gäller i församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte. Som förtroendevald förväntas man vara påläst och villig att inhämta kunskap bland annat genom deltagande i utbildning och möten som Borgerligt alternativ anordnar.

Delta

Då gudstjänsten är navet i församlingen bör förtroendevalda ta aktiv del i den gudstjänstfirande församlingen hemma.

Som förtroendevald bör man aktivt delta i frivilligarbetet. Betydelsen av detta arbete kommer att öka i vår kyrka.

Styra men inte leda

Kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige är demokratiskt i allmänna kyrkoval direkt valda församlingar som ska styra kyrkans verksamhet. Besluten verkställs i de styrande organ dessa utser: kyrkostyrelse, stiftsstyrelse och kyrkoråd. Ledningen av arbetet utförs av chefer och medarbetare som anställs av de styrande organen.

Förtroendevalda bör stödja och uppmuntra och ibland även kritisera men aldrig lägga sig i arbetsledning. Målet är att nå goda resultat, god stämning och samarbetsanda. Det nås inte med strid men ibland krävs klarspråk!

Vara goda förvaltare

Kyrkans ekonomiska resurser kommer sannolikt att minska i framtiden. Därför måste förtroendevalda handskas seriöst med budgetarbetet och ha omsorg om våra tillgångar i form av personal, kapital, byggnader, kyrkogårdar och kulturarv.


Ladda ner foldern om att vara förtroendevald här!